Realitní trh

Katastr dělá revizi map

By 8. 10. 2019 Únor 13th, 2020 No Comments

Jistě jste během posledních dnů v televizi slyšeli, že Katastr dělá revizi map. To znamená, že úředníci z katastru obcházejí majitele nemovitostí a zjišťují, jestli stavby odpovídají tomu, co mají zakresleno v mapách. Porovnají aktuální ortofoto mapy (tedy letecké snímky) s tím, co mají evidováno v katastrálních mapách.

Pokud něco nesedí, zašlou dotyčnému výzvu, aby si dal dokumenty do pořádku. A následně dojde k odstranění nesouladu mezi evidencí KN a skutečností.

Kontrola hranic pozemku by měla před jeho koupí být samozřejmostí, přesto se všeobecně velmi podceňuje. Můžete v dobré víře koupit nemovitost v domnění, že hranice pozemku jsou dány oplocením v terénu. Evidence katastru nemovitostí (KN) se však může velmi výrazně lišit, evidované hranice mohou být i v řádu metrů jinde.

Nebo je budova v katastrální mapě vyznačena jinak než je její půdorysný průměr ve skutečnosti. Pro uvedení evidence KN do souladu se skutečností je třeba mimo jiné vyhotovit geometrický plán. Dále je třeba pro zápis budovy doložit potvrzení o existenci stavby vydané stavebním úřadem. Pokud chybí kolaudační rozhodnutí či potvrzení o užívání stavby, lze potvrzení o existenci stavby získat na základě zjednodušené dokumentace stavby – PASPORTU.

Nejen revize map, ale i revizní činnost je jedním z úkolů, který ukládá Katastrálním úřadům Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. Revizní činnost Katastrálního úřadu je běžná činnost katastru během roku u mnoha lidí. Cílem je zajistit a udržet soulad záznamů v katastru se skutečným stavem.

Úředníci se nejčastěji zaměřují na nesrovnalosti jako jsou hranice pozemků, druh pozemku, způsob využití pozemku, obvody budov, typ stavby, způsob využití stavby, apod. Nastane-li kolize při revizi, úředníci pak vše řeší s majiteli nemovitostí a žádají o nápravu. Nedojde-li k nápravě včas, zanese se do katastru tak zvaný “Záznam pro další řízení” nebo-li ZDŘ spolu s popisem nesrovnalosti, a objeví se samozřejmě i na listu vlastnictví.

Když byste tento záznam (ZDŘ) zjistili na listu vlastnictví až při prodeji vaší nemovitosti, katastr vám do vyřešení daného problému převod nemovitosti nemusí provést.