Realitní trh

Za jakých podmínek lze darovat nemovitost mezi manžely, radí advokátka

Některé manželské páry se rozhodnou pro darování nemovitosti mezi manžely. Důvodem může být třeba hypotéka i složité rodinné vztahy. Jakou nemovitost může darovat jeden z manželů tomu druhému a co musí být splněno? Ve spolupráci s právním portálem VERDIKTO a advokátkou Vendulou Ciběnovou přinášíme praktické rady a doporučení.

Co hraje klíčovou roli v tom, aby jeden z manželů mohl věnovat nemovitost tomu druhému?
Při darování nemovitosti mezi manžely hraje důležitou roli společné jmění manželů. Společné jmění manželů vzniká automaticky uzavřením manželství, tedy pokud není mezi manžely ujednáno jinak například předmanželskou nebo manželskou smlouvou. Taková dohoda přitom vyžaduje formu notářského zápisu.

Většina majetku, který po svatbě získá byť i jen jeden z manželů, se tak stává součástí společného jmění manželů, kdy oba manželé mají k takovému majetku stejný nárok. Do společného jmění manželů náleží například mzda manžela nebo třeba automobil pořízený manželem za trvání manželství z prostředků náležejících do společného jmění manželů. U nemovitostí, které jsou součástí společného jmění manželů, je darování mezi manžely vyloučeno, neboť oba jsou vlastníky celé nemovitosti.

Jakou nemovitost tedy může manžel věnovat své manželce a naopak?
Manžel může darovat manželce pouze nemovitost, která není součástí společného jmění manželů. Takovou nemovitostí může být nemovitost, kterou nabyl jeden z manželů před uzavřením manželství.

Dále se může jednat o nemovitost, kterou dostal manžel darem, nebo ji zdědil. Stejně je tomu tak u nemovitosti, kterou koupil jeden z manželů za finanční prostředky patřící výlučně jemu. To může nastat například v případě, když manžel prodá dům, který vlastnil před uzavřením manželství, a za peníze obdržené z prodeje si koupí jinou nemovitost. Dále lze darovat nemovitost, kterou získal manžel náhradou za poškození nebo zničení svého majetku.

Jestliže je nemovitost součástí společného jmění manželů, existuje možnost, jak ji ze společného jmění vyloučit?
Ano je to možné. Pokud by manželé chtěli, aby nemovitost, která je součástí společného jmění manželů, byla ve vlastnictví pouze jednoho z nich, mohou si zúžit společné jmění a určit, že nově bude ve výlučném vlastnictví jednoho z nich. Podmínkou je uzavřít smlouvou ve formě notářského zápisu.

Jak samotné darování nemovitosti probíhá, co je k tomu zapotřebí?
K darování nemovitosti je nezbytné uzavřít mezi manžely darovací smlouvu obsahující veškeré potřebné náležitosti. Správně sepsaná darovací smlouva je zásadní, jelikož stačí drobná chyba a celý proces darování nemovitosti se může značně protáhnout.

Jaké náležitosti je třeba splnit, aby darování proběhlo hladce?
Darovací smlouva musí být sepsána písemně a musí být podepsána všemi účastníky, přičemž podpisy na darovací smlouvě musí být pro účely vkladového řízení u katastru nemovitostí úředně ověřené. Podpis vám ověří na CzechPointu, u notáře nebo u advokáta.

Součástí darovací smlouvy u nemovitosti musí být označení a identifikace účastníků smlouvy (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo a adresa trvalého bydliště).
Dále pak musí být ve smlouvě identifikace převáděné nemovitosti (daru). Převáděná nemovitost musí být specifikována podle požadavků stanovených zákonem o katastru nemovitostí. Například pozemek je zpravidla označen parcelním číslem, druhem pozemku, katastrálním územím, ve kterém se nachází, a číslem listu vlastnictví, na kterém je katastrem nemovitostí evidován.

Uvést je třeba také projev vůle bezplatně převést vlastnické právo k nemovitosti obdarovanému a zároveň projev vůle obdarovaného, že nemovitost jako dar přijímá.

Kolik vyhotovení darovací smlouvy je potřeba připravit a podepsat?
Darovací smlouvu je potřeba sepsat v takovém počtu vyhotovení, aby jedno vyhotovení měl k dispozici každý z účastníků a zároveň aby bylo připraveno jedno vyhotovení pro katastr nemovitostí.

V případě darování nemovitosti mezi manžely se tak bude jednat o tři vyhotovení. Jedno vyhotovení darovací smlouvy potřebujete pro katastr nemovitostí, neboť vlastnické právo k převáděné nemovitosti nepřechází na obdarovaného (jednoho z manželů) na základě uzavřené darovací smlouvy, ale až zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Co je třeba udělat, aby proběhl vklad do katastru nemovitostí a nemovitost získal obdarovaný manžel či manželka?
K vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí potřebujete vyplnit návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. To můžete učinit elektronicky vyplněním formuláře dostupného na stránkách Českého katastrálního úřadu nebo ručním vyplněným formuláře, který je k dispozici na jednotlivých katastrálních pracovištích. Návrh na vklad musí být podepsán, oproti darovací smlouvě však není potřeba podpis úředně ověřovat.

Následně musí být návrh na vklad společně s uzavřenou darovací smlouvou podán k místně příslušnému katastrálnímu úřadu, který eviduje převáděnou nemovitost. Za návrh na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte správní poplatek ve výši dva tisíce korun.

Kolik formulářů je potřeba vyplnit a na co si dát pozor?
Návrh na vklad se na podatelně příslušného katastrálního úřadu předkládá ve dvou vyhotoveních, kdy jedno vyhotovení si ponechá katastrální úřad a druhý návrh na vklad s vyznačeným okamžikem podání vám bude vrácen a bude vám sloužit jako doklad o zahájení vkladového řízení.

Návrh na vklad by měl být místně příslušnému katastrálnímu úřadu doručen co nejdříve, protože pro nabytí vlastnického práva je rozhodný okamžik podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud by se tedy stalo, že by katastrálnímu úřadu bylo doručeno více smluv týkajících se stejné nemovitosti, katastrální úřad zapíše jako vlastníka osobu podle smlouvy, která mu byla doručena jako první.

zdroj: INDES.cz-Autor: Eva Sovová